RODO - INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Szanowni Klienci

Nowe przepisy zapewniają Państwu większą ochronę i kontrolę swoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, w zgodzie z Art. 13 RODO. Przekazujemy naszym obecnym i przyszłym Klientom następujące informacje:

1. Zgodnie z RODO podajemy, iż Państwa dane posiadamy na podstawie zawartych z Państwem umów lub umów zlecenia na nasze usługi. Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, a przetwarzane są tylko na potrzeby świadczenia usługi.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurofundusz z siedzibą w 86-300 Grudziądz ul. Rapackiego 38/26, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON: 871696866; NIP: 8761240590

3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez adres email: eurofundusz@op.pl lub pisemnie na adres siedziby 86-300 Grudziądz ul. Rapackiego 38/26

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone prawa, w tym: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia tych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (“RODO”).

5. Jednocześnie, zgody na przetwarzanie danych, które już zostały przez Państwa udzielone zachowują swoją ważność i nadal możecie Państwo je wycofać w dowolnym momencie.

6. Zgodnie z RODO informujemy, że przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu wykonania umowy , że podstawą przetwarzania danych osobowych jest właśnie ta umowa oraz, że bez przetwarzania tych danych nie możemy zawrzeć i wykonywać umowy i służą jedynie celom świadczonych usług na rzecz Państwa.

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane innym podmiotom a przetwarzanie służy jedynie świadczenia usług na rzecz Państwa.

8. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi: - w związku z wykonaniem umowy– przez okres obowiązywania umowy, na świadczone przez nas usługi.

Z wyrazami szacunku
Marek Dondelewski
Właściciel


EUROFUNDUSZ – NBO-LED

SKUTECZNIE WSPOMAGAMY ROZWÓJ


Eurofundusz BDI i NBO-LED to grupa doradztwa inwestycyjnego i dotacyjnego działająca na rynku od 2004 roku. Wykorzystując doświadczenie wyniesione z realizacji licznych projektów inwestycyjnych i UE, oferujemy przedsiębiorcom i instytucjom usługi w zakresie:

 • DORADZTWA STRATEGICZNEGO
 • POZYSKIWANIA KAPITAŁU
 • FINANSOWANIA PROJEKTÓW
 • REALIZACJI INWESTYCJI
 • STRATEGII ROZWOJU

Eurofundusz NBO-LED posiada bogate doświadczenie w zakresu wdrażania projektów europejskich, w tym: inwestycyjnych, innowacyjnych, badawczo-rozwojowych. Dysponujemy profesjonalnym ZESPOŁEM DORADCZYM, posiadającym niezbędną wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

 • Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym dla firm i jednostek publicznych - analizujemy i wzmacniamy budżety gmin na rozwój.
 • Skutecznie zarządzamy firmą i projektem inwestycyjnym.
 • Pozyskujemy kapitał na rozwój skutecznie łącząc dotacje UE z dostępnymi instrumentami rynku finansowego.
 • Wspieramy w rozwoju: firmy, podmioty publiczne,, jednostki badawczo-rozwojowe, samorządy.
 • Wdrażamy projekty polityki spójności, rozwoju innowacyjności, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz rozwoju zasobów ludzkich.
 • Pozyskujemy dotacje UE na B+R, innowacje, start-up i prace rozwojowe, eksport.

Marek Dondelewski

Marek Dondelewski

Specjalista w zakresie zarządzania projektami strategicznymi oraz innowacyjnymi. Właściciel Eurofunduszu. Posiada wieloletnie doświadczenia zawodowe w zakresie zarządzania projektami oraz funduszami europejskimi, w tym kierowania konsorcjami naukowo-przemysłowymi. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Humanistyczny) i Politechniki Warszawskiej (Wydział Inżynierii Środowiska) oraz The Nottingham Trent University i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Dyplom MBA Public Administration Management. Posiada Certyfikat Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) i Krajowej Służby Cywilnej Administracji Publicznej Francji w zakresie zarządzania funduszami Unii Europejskiej. W 2012 roku Ekspert ds. polityki rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Strategicznie dla rozwoju”. Nowe podejście do polityki rozwoju w wymiarze krajowym i UE 2014-2020. Założyciel Fundacji Rozwoju Eksportu i Ogólnopolskiego Klastra Eksportowego „Polska–Wschód”. Współpracuje z ośrodkami naukowymi i samorządami województw w zakresie regionalnych strategii innowacji, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań oraz wdrożenia celowych instrumentów finansowych. Inicjator Krajowej Sieci Klastrów.
Działalność społeczna:
Prezes Zarządu FUNDACJI ROZWOJU EKSPORTU
Prezes Zarządu STOWARZYSZENIA KLASTERING POLSKI.

Rafał Wójcik

Rafał Wójcik

Ekonomista, ekspert w zakresie zarządzania strategicznego i ekonomista. Negocjator międzynarodowy. Ukończył studia MBA Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk / Wiedeńskim Instytutem Studiów Ekonomicznych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, handlowym i finansowym. Uczestniczył, jako ekspert gospodarczy w opracowywaniu wielu dokumentów rządowych o charakterze strategicznym, w tym, jako członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej - Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju czy Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku. Jako ekspert doradza przedsiębiorcom w sprawach optymalizacji kosztowej i finansowej. Buduje i prowadzi zespoły handlowe w różnych branżach. Jest współautorem wielu opracowań strategicznych i programów rozwoju w tym programów rewitalizacji i strategii marketingowych oraz finansowych. Doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Właściciel NBO-LED.

Referencje

Nasi klienci:

 • ALCHEM GRUPA sp. z o.o.
 • DALKIA POLSKA S.A.
 • Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • MPEC Rypin
 • OPEC-INEKO Sp. z o.o.
 • SOKOŁÓW S.A.
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • Prettl Appliance Polska Sp. z o.o.
 • Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.
 • BONDUELLE Polska Sp. z o.o.
 • ENERGA S.A.
 • Bydgoskie Fabryki Mebli S.A.
 • CITOMED Sp. z o.o.
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
 • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
 • INSTAL-PROJEKT Sp. J.
 • INDYK WIELKOPOLSKI
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Urząd Miasta Skierniewice
 • Urząd Miejski w Mszczonowie
 • Urząd Gminy Warlubie
 • Urząd Miejski w Grudziądzu
 • Urząd Miejski w Ciechocinku

Przykładowe realizacje (wybierz aby rozwinąć):

z dofinansowaniem UE

 • Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ALCHEM GRUPA sp. z o.o., 2016r.
 • Fundusz Badań i Wdrożeń (FBiW)-wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez systemowe wsparcia potencjału badań i rozwoju technologii w Województwie Kujawsko-Pomorskim Działanie 5.4. RPO WK-P 2007-2013, Kujawsko-Pomorska – Agencja Innowacji Sp. z o.o. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2013r.
 • Poprawa funkcjonowania i dostępności usług spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy poprzez zakup inteligentnych systemów transportu i stacji dystrybucji paliwa LNG, RPO WK-P 2007-2013 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A, Włocławek 2013r.
 • Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, RPO WK-P 2007-2013, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek, 2010r.
 • Budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, RPO WK-P 2007-2013, Rypin 2009r.
 • „Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo –Technologiczny” Gminy Warlubie, dofinansowanie RPO WK-P 2007-2013.

 • Strategia Inwestycyjna JEREMIE dla Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010r. - wspólnie z TISE S.A. i Credit Cooperative.
 • Funduszu Badań i Wdrożeń Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń 2012r.
 • Koncepcja Funduszu ENERGA INNOWACJE
 • Regionalny Fundusz Innowacji -projekt międzynarodowy UE RAPIDE, INTERREG IVC, Toruń 2010r.
 • Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych ( FKRI), Gdańsk 2009r.
 • Koncepcja Europejski Fundusz Wzrostu Polska-Wschód, Warszawa 2015r.

 • Strategia Inwestycyjna JEREMIE dla Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010r. - wspólnie z TISE S.A. i Credit Cooperative.
 • Funduszu Badań i Wdrożeń Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Toruń 2012r.
 • Koncepcja Funduszu ENERGA INNOWACJE
 • Regionalny Fundusz Innowacji -projekt międzynarodowy UE RAPIDE, INTERREG IVC, Toruń 2010r.
 • Fundusz Komercjalizacji Rozwiązań Innowacyjnych ( FKRI), Gdańsk 2009r.
 • Koncepcja Europejski Fundusz Wzrostu Polska-Wschód, Warszawa 2015r.

 • Bałtyckie Centrum Transferu Technologii, Gdańsk 2011
 • Centrum Badawczo –Rozwojowe Alchem Grupa Sp. z o.o. w ramach projektu UE NCBiR, Warszawa 2015r.
 • Koncepcja i organizacja Centrum Badawczo –Rozwojowe SOKOŁÓW S.A.
 • Innowacyjne i intermodalne Centrum Badawczo-Rozwojowej RITEX Sp. z o.o., Legnicka SSE, Gmina Legnickie Pole, Legnica 2014r.
 • Rozwój gospodarczy kluczowych technologii innowacyjnych KET (Key Enabling Technologies) Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Warszawa 2010r.

 • Bałtyckie Centrum Transferu Technologii, Gdańsk 2011
 • Centrum Badawczo –Rozwojowe Alchem Grupa Sp. z o.o. w ramach projektu UE NCBiR, Warszawa 2015r.
 • Koncepcja i organizacja Centrum Badawczo –Rozwojowe SOKOŁÓW S.A.
 • Innowacyjne i intermodalne Centrum Badawczo-Rozwojowej RITEX Sp. z o.o., Legnicka SSE, Gmina Legnickie Pole, Legnica 2014r.
 • Rozwój gospodarczy kluczowych technologii innowacyjnych KET (Key Enabling Technologies) Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Warszawa 2010r.
w zakresie strategii i programów rozwojowych

 • Założenia Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Umowa: nr UM_FU.273.4.317.2013. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014r.
 • Strategiczna Współpraca Bałtycka. Gdańsk 2012. Opracowanie przygotowane w ramach realizacji projektu #30, Interregional SME Supply Clusters along the Northeast Corridor, Baltic Supply współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Baltic Sea Region 2007-2013. Gdańsk 2013.
 • Rekomendacje dotyczące aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza w kontekście założeń Polityki Spójności 2014 – 2020 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2012r.
 • Lokalny Program Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej na lata 2014-2020
 • Strategia Rozwoju Miasta Ciechocinka do roku 2013
 • Strategia Rozwoju Miasta Grudziądza do roku 2015
 • Strategia Rozwoju Miasta Reda do 2015 roku
 • Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2015-2023
 • Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów do roku 2023
 • Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2014r.
 • Strategia Rozwoju Klastra Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Toruń 2015r.
w zakresie klastrów

 • Utworzenie Fundacji Rozwoju Eksportu i Ogólnopolskiego Klastra Eksportowego ‘Polska –Wschód”, (28 podmiotów eksportowych),Warszawa-Katowice 2014r.
 • Inicjatywa Stowarzyszenie Klastering Polski (16 klastrów krajowych), Katowice- Warszawa 2012r.
 • Kujawsko-Pomorski Klaster Rolno –Spożywczy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Toruń 2014r.
 • Klaster SOKOŁÓW S.A., Sokołów Podlaski 2016r.
 • Ramy systemu wsparcia klastrów województwa pomorskiego dla Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2012r.
 • Koncepcja Klastra Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i firm strefowych, PSSE Sopot 2014r.
 • Wielkopolskie Centrum Klasteringu (WCK) w Poznaniu (platforma rozwoju klastrów i jednostek badawczych Wielkopolski, model wsparcia dla MŚP, Poznań 2011r.
w zakresie inwestycji środowiskowych

 • Identyfikacja obszarów wsparcia dla wdrożenia i działania Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV) wraz z propozycją nowych instrumentów finansowych wspierających weryfikację technologii” Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa 2013r.
 • Zwiększenie efektywności energetycznej zakładu BONDUELLE S.A. w Gniewkowie w wyniku usprawnienia instalacji energetycznej chłodni i zmniejszenia emisji CO2 , Warszawa 2012r.
 • Instalacja odsiarczania spalin, DALKIA ZEC, Poznań 2013r.
 • Audyt Dotacyjny OPEC–INEKO, Grudziądz, 2014r.
 • Poprawa jakości powietrza w Kościerzynie poprzez modernizacje i rozbudowę infrastruktury miejskiego systemu energetycznego KOSPEC, Kościerzyna 2010r.
 • Gminne Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora Energetycznego (GCZE MOEN) dla Gminy Miastko., Gmina Miastko 2015r.
 • Założenia projektu Ramy Efektywności Energetycznej (REE) dla Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni – konsorcjum SSE i inwestorów strefowych dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Sopot 2012r.

Oferta

Wspieramy firmy i instytucje oraz samorządy w zakresie przygotowania do aplikowania o środki z funduszy UE. Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie:

 1. Audyt dotacyjny UE w celu doboru odpowiednich programów dofinansowania UE
 2. Przygotowanie koncepcji projektu
 3. Przygotowanie biznes planu z projekcją finansową
 4. Identyfikację zakresu wydatków do dofinansowania UE
 5. Maksymalizację poziomu wsparcia UE dla danego projektu
 6. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 7. Koordynowanie procedur wnioskowania o środki UE
 8. Wdrożenie i rozliczenie projektu
 9. Monitorowanie prawidłowości realizacji i trwałości projektu.
 10. Prowadzenie skutecznych procedur odwoławczych dla wnioskodawców.
KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NASZYMI EKSPERTAMI
 • Szczegółowe, odpowiadające przyjętym standardom analizy ekonomiczne oraz finansowe dla projektów UE
 • Wiarygodna, oparta na doświadczeniu ocena możliwości inwestycyjnych podmiotu gospodarczego
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji inwestora i analiz projektu inwestycyjnego: studium wykonalności, biznes plan, raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne
 • Ustalenie dogodnej formy finansowania projektu inwestycyjnego
 • Maksymalizacja wsparcia ze środków UE dla przedsiębiorcy
 • Koordynacja wszystkich procedur związanych z uzyskaniem wsparcia
 • Rozliczenie projektów i sprawozdawczość końcowa gwarantująca trwałość projektu i dofinansowania UE
Skutecznie wpieramy naszych klientów w zakresie (wybierz aby rozwinąć):

PROGRAMÓW UE 2014-2020

Pomagamy pozyskać wsparcie dla firm, instytucji oraz samorządów z funduszy UE w latach 2014-2020 w zakresie:
 • Badań i prac rozwojowych, rozwoju technologicznego i innowacji i utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego przedsiębiorcy
 • Rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-usług przedsiębiorstw
 • Inwestycje sektora przedsiębiorstw
 • Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (w tym OZE) w przedsiębiorstwach
 • Ochrona środowiska w firmach
 • Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników firm.

Poza dotacjami bezzwrotnymi perspektywa finansowa UE 2014-2020 oparta jest na realizacji środków UE w formie instrumentów finansowych:
 • funduszy VC
 • pożyczkowych,
 • poręczeń
 • celowych
Przygotowujemy i wdrażamy koncepcje organizacji, dokapitalizowania oraz strategii inwestycyjnych dla różnego rodzaju instrumentów finansowych. Przykładowe realizacje:
 • Europejski Fundusz Wzrostu Polska–Wschód
 • Opracowanie i wdrożenie Funduszu Badań i Wdrożeń (FBiW)
 • Opracowanie koncepcji Funduszu Rewitalizacyjnego z dokapitalizowaniem UE.
 • Program Funduszu Powierniczego - Pomorze Aktywne - Inicjatywa JEREMIE - opracowanie strategii inwestycyjnej i katalogu instrumentów finansowych.
 • Model Regionalnego Fundusz Innowacji w ramach projektu UE RAPIDE - w ramach EWT
KORZYŚCI DLA INWESTORÓW I PRZEDSIĘBIORSTW
Profity z utworzenia wehikułów finansowych dla przedsiębiorstw i instytucji:
 1. Możliwość pozyskania dofinansowania z środków UE 2014-2020 na działania inwestycyjne
 2. Tworzenie celowych instrumentów finansowych
 3. Optymalizacja kosztów inwestycji
 4. Uzyskanie zwrotu z inwestycji przy udziale kapitału funduszy UE
 5. Realizacja inwestycji w podmioty celowe przedsiębiorcy np. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
 6. Przygotowujemy podmioty typu strat-up do rozwoju i budujemy ich potencjał inwestycyjny


Poza dotacjami bezzwrotnymi perspektywa finansowa UE 2014-2020 oparta jest na realizacji środków UE w formie instrumentów finansowych:
 • funduszy VC
 • pożyczkowych,
 • poręczeń
 • celowych
Przygotowujemy i wdrażamy koncepcje organizacji, dokapitalizowania oraz strategii inwestycyjnych dla różnego rodzaju instrumentów finansowych. Przykładowe realizacje:
 • Europejski Fundusz Wzrostu Polska–Wschód
 • Opracowanie i wdrożenie Funduszu Badań i Wdrożeń (FBiW)
 • Opracowanie koncepcji Funduszu Rewitalizacyjnego z dokapitalizowaniem UE.
 • Program Funduszu Powierniczego - Pomorze Aktywne - Inicjatywa JEREMIE - opracowanie strategii inwestycyjnej i katalogu instrumentów finansowych.
 • Model Regionalnego Fundusz Innowacji w ramach projektu UE RAPIDE - w ramach EWT
KORZYŚCI DLA INWESTORÓW I PRZEDSIĘBIORSTW
Profity z utworzenia wehikułów finansowych dla przedsiębiorstw i instytucji:
 1. Możliwość pozyskania dofinansowania z środków UE 2014-2020 na działania inwestycyjne
 2. Tworzenie celowych instrumentów finansowych
 3. Optymalizacja kosztów inwestycji
 4. Uzyskanie zwrotu z inwestycji przy udziale kapitału funduszy UE
 5. Realizacja inwestycji w podmioty celowe przedsiębiorcy np. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
 6. Przygotowujemy podmioty typu strat-up do rozwoju i budujemy ich potencjał inwestycyjny


Jesteśmy inicjatorem spółek celowych zajmujących się transferem technologii i innowacji, współpracą nauki z biznesem, jak Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A., czy Polska Agencja Komercjalizacji Technologii (PAKT) Sp. z o.o. Współpracowaliśmy ekspercko w ramach projektu Rozwój gospodarczy kluczowych technologii innowacyjnych KET (Key Enabling Technologies) z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych w Warszawie w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw wdrażających nowatorskie rozwiązania technologiczne. W 2014 roku zainicjowaliśmy powstanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) przy Konwencie Marszałków Województw RP przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz cykl warsztatów i opracowanie podręcznika dla przedsiębiorców: „Innowacje w nauce i biznesie” w ramach szkolenia projektu „Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza”-UDA-POKL.08.02.01-22-018/10-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W zakresie rozwoju innowacji i współpracy firm z B+R oferujemy:
 • Audyty technologiczne i innowacyjne
 • Warsztaty generowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • Uzyskiwanie statusu Centrum Badawczo –Rozwojowego (CBR) dla przedsiębiorcy
 • Przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej z związanej z transferem technologii i komercyjnym wykorzystaniem innowacji
 • Pomoc w procesie wdrażania wyników badań m.in. poszukiwanie partnerów gospodarczych, tworzenie struktur partnerskich
 • Wycena i komercjalizacja wartości intelektualnej
 • Szkolenia w sprawach związanych z komercjalizacją innowacji
 • Opracowanie Programów B+R w przedsiębiorstwach ( celem uzyskania dofinansowania z UE 2014-2020)
 • Przygotowanie kompleksowej „ścieżki wdrożenia” innowacji i technologii oraz innowacyjnych usług w oparciu o dofinansowanie ze środków UE
 • Organizacja i zabezpieczenie źródeł finansowania całego procesu komercjalizacji: od fazy pomysłu do wejścia na rynek z nowym produktem/ usługą

Jesteśmy inicjatorem spółek celowych zajmujących się transferem technologii i innowacji, współpracą nauki z biznesem, jak Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A., czy Polska Agencja Komercjalizacji Technologii (PAKT) Sp. z o.o. Współpracowaliśmy ekspercko w ramach projektu Rozwój gospodarczy kluczowych technologii innowacyjnych KET (Key Enabling Technologies) z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych w Warszawie w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw wdrażających nowatorskie rozwiązania technologiczne. W 2014 roku zainicjowaliśmy powstanie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji (RFIS) przy Konwencie Marszałków Województw RP przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz cykl warsztatów i opracowanie podręcznika dla przedsiębiorców: „Innowacje w nauce i biznesie” w ramach szkolenia projektu „Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza”-UDA-POKL.08.02.01-22-018/10-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W zakresie rozwoju innowacji i współpracy firm z B+R oferujemy:
 • Audyty technologiczne i innowacyjne
 • Warsztaty generowania innowacji w przedsiębiorstwie
 • Uzyskiwanie statusu Centrum Badawczo –Rozwojowego (CBR) dla przedsiębiorcy
 • Przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej z związanej z transferem technologii i komercyjnym wykorzystaniem innowacji
 • Pomoc w procesie wdrażania wyników badań m.in. poszukiwanie partnerów gospodarczych, tworzenie struktur partnerskich
 • Wycena i komercjalizacja wartości intelektualnej
 • Szkolenia w sprawach związanych z komercjalizacją innowacji
 • Opracowanie Programów B+R w przedsiębiorstwach ( celem uzyskania dofinansowania z UE 2014-2020)
 • Przygotowanie kompleksowej „ścieżki wdrożenia” innowacji i technologii oraz innowacyjnych usług w oparciu o dofinansowanie ze środków UE
 • Organizacja i zabezpieczenie źródeł finansowania całego procesu komercjalizacji: od fazy pomysłu do wejścia na rynek z nowym produktem/ usługą
STRATEGII I PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH UE

 • Od kilkunastu lat ściśle współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego. Świadczymy bezpośrednią pomoc doradczą przy tworzeniu dokumentów niezbędnych do sprawnego zarządzania potencjałem województwa, powiatu i gminy oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe.
 • Wspieramy i doradzamy instytucjom publicznym. Naszą siłą są wszechstronnie przygotowani ludzie pracujący w zadaniowych zespołach kierowanych przez doświadczonych ekspertów.
 • Przygotowujemy analizy, usprawniamy procedury, wzmacniamy kompetencje kadr menedżerskich, budujemy i aktualizujemy programy i strategie w zakresie rozwoju regionalnego, przedsiębiorczości, innowacyjności, budownictwa mieszkaniowego, partnerstwa publiczno-prywatnego, zasobów ludzkich i rynku pracy.
 • Wspomagamy samorządowe władze regionalne i lokalne w działaniach związanych z określaniem priorytetów i realizacją polityki spójności i polityki regionalnej. Pomagamy w budowie i aktualizacji programów i strategii.
 • Grupa Doradcza Eurofundusz NBO-LED dysponuje profesjonalnymi ekspertami posiadającymi niezbędną wiedzą i doświadczenie umożliwiające wykonanie zadania opisanego w niniejszej ofercie. 
KLASTRÓW I ZARZĄDZANIA KLASTRAMI

BUDUJEMY POTENCJAŁ KLASTROWY PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI
W celu wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki oferujemy możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i uczestników kooperacji w formie Klastra z poziomu europejskiego i krajowego (PARP, NCBiR, Horyzont 2020, PIOR oraz Regionalne Programy Operacyjne UE 2014-2020). Zarządzamy także rozwojem Klastrów poprzez:
 • Zidentyfikowanie odpowiedniego potencjału Klastrowego i potencjalnych powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych, instytucji oraz jednostek nauki i edukacji dla utworzenia Kluczowego Klastra Krajowego (zgodnie z kryteriami polityki klastrowej PARP i zarządzania klastrami Ministerstwa Gospodarki oraz UE 2014-2020).
 • Określenie i utworzenie struktury i organizacji Klastra ( formalizacja prawna Klastra- umowy regulaminy, deklaracje) integrującej potencjał inwestycji, innowacji oraz produkcyjny, usługowy i technologiczny przedsiębiorstw.
 • Organizacja Klastra i konsorcjów podmiotów Klastra dla wdrażania projektów o wysokim stopniu specjalizacji gospodarczych przy pozyskaniu wsparcia finansowego UE 2014-2020.

Grupa Eurofundusz NBO-LED zaangażowana jest w prace nad wsparciem finansowania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz OZE dofinansowanych w ramach Funduszy UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska (WFOŚiGW). Projekty środowiskowe dotyczą:
 1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
 2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach:
  • efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach i MŚP (zmniejszenie strat energii, ciepła, wody)
  • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych oraz termomodernizacja budynków

Grupa Eurofundusz NBO-LED zaangażowana jest w prace nad wsparciem finansowania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz OZE dofinansowanych w ramach Funduszy UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska (WFOŚiGW). Projekty środowiskowe dotyczą:
 1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii
 2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach:
  • efektywność energetyczna w dużych przedsiębiorstwach i MŚP (zmniejszenie strat energii, ciepła, wody)
  • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
 3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach publicznych oraz termomodernizacja budynków
ROZWOJU EKSPORTU

Przygotowujemy Programy Rozwoju Eksportu przedsiębiorstw, strategie eksportowe, budujemy struktury wsparcia eksportu, posiadamy własną Agencję Rozwoju Eksportu Sp. z o.o.
Współpracujemy z regionalnymi ośrodkami wsparcia eksportu. Wspomagamy firmy w zakresie budowy narzędzi rozwoju eksportu m.in. platformy eksportu, e-zamówienia, klastry eksportowe, a także organizujemy finansowanie wejścia na określone rynki. Współpracujemy z Instytutem Nowoczesnych Technologii Logistyki (INTL) z Warszawy w zakresie obsługi eksportu przedsiębiorstw.

Nasi partnerzy


Doradztwo Logistyczne - Instytut INTL
Fundacja Rozwoju Eksportu Polska-Wschód
Stowarzyszenie Instytut Samorządu Terytorialnego
Clustering Poland
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja